માહિતી વસ્તી પત્રક ફોર્મ-2022

માહિતી વસ્તી પત્રક -૨૦૨૨

મુંબઈમાં વસતા મૂળ જુનાગઢ- જામનગર અને રાજકોટ (જૂના જિલ્લા પ્રમાણે) ના કડવા પાટીદાર ફેમિલીએ વસ્તી પત્રક ફોર્મ ભરીને તા. ૧૫.૧૦.૨૦૨૨ સુધીમાં બોરીવલી સંકૂલમાં પહોંચતુ કરવા વિનંતી.

Download Form